O projekcie

BydgoszczStacja Bydgoszcz Główna posiada dwa budynki pełniące funkcję dworca kolejowego. Główny budynek dworca znajduje się bezpośrednio przy ulicy Zygmunta Augusta, zaś dworzec zwany „wyspowym” usytuowany jest pomiędzy peronami 3 oraz 4. Przy pierwszym budynku znajdowały się też pawilony handlowe, budynek mieszkalny, a w samym budynku frontowym dworca funkcjonował hotel. Na peronie 3-4 oprócz dworca znajdują się budynki użytkowane przez spółki kolejowe oraz zrekonstruowany pierwszy bydgoski terminal dworcowy z 1849 r.. Dojście do peronów i budynku dworca wyspowego możliwe jest poprzez tunel, stanowiący jedyną drogę komunikacyjną dla pasażerów udających się na perony.

Bydgoszcz Nowa Główna

Nowy bydgoski dworzec będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Na miejscu dotychczasowego głównego budynku dworca (zlokalizowanego przy ulicy Zygmunta Augusta) stanie nowy budynek z większą ilością kondygnacji. Poza nowoczesną przestrzenią pasażerską, podróżni będą mogli skorzystać z szerokiej oferty handlowej i gastronomicznej. Dworzec zostanie również wyposażony w monitoring. Obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się. Oprócz ścieżek prowadzących i specjalnych oznaczeń dla osób niedowidzących, w budynku pojawią się także windy wyposażone w system informacji głosowej i oznaczenia w języku Braille’a.
Dworzec wyspowy (między peronami 3 i 4) zostanie natomiast poddany rewitalizacji. Obiekt zachowa swój dotychczasowy kształt i zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z czasów pruskich. Oprócz przebudowy budynków, planowana jest gruntowna modernizacja przejścia podziemnego wraz z peronami i uporządkowanie przestrzeni wokół stacji. Powstaną też nowe wiaty peronowe. Na peronie 3 i 4 pozostaną ponadto dwa zabytkowe budynki.

Opis inwestycji na dworcu

Projekt swoim zakresem obejmuje inwestycję w budynki dworca, modernizację infrastruktury torowej oraz uporządkowanie najbliższego otoczenia dworca. Roboty budowlane obejmą:

 • modernizację dworca wyspowego oraz zastąpienie głównego budynku dworca nowoczesną zabudową, zgodnie z zaktualizowaną koncepcją wielobranżową;
 • modernizację budynku magazynu poczekalni poczty po wschodniej stronie dworca;
 • wyburzenie: budynku magazynu zasobów, budynku kasy stacyjnej, budynku rewidentów, budynku mieszkalnego (po zachodniej stronie Dworca) budynku administracyjnego, budynku magazynowo - warsztatowego, pawilonów handlowych oraz pawilonów gastronomicznych;
 • modernizację infrastruktury kolejowej oraz budowę wind na peronach dla osób niepełnosprawnych;
 • utworzenie miejsc parkingowych w miejscu budynków wyburzonych po obydwu stronach nowego dworca;
 • prace dotyczące infrastruktury torowej;
 • roboty w zakresie sieci trakcyjnej;
 • roboty dotyczące budynku warsztatowego;
 • punktowe wymiany izolacji pionowej w tunelu.


Cele realizacji projektu

Głównym celem realizacji projektu o nazwie „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy” jest poprawa obsługi pasażerów, a tym samym zwiększenie udziału transportu kolejowego w pracy przewozowej transportu publicznego.
Rozpoczęta inwestycja ma na celu:  

 • podniesienie jakości podróżowania komunikacją zbiorową, w tym jakości obsługi pasażerów i komfortu podróży;
 • lepsze powiązanie Bydgoszczy z systemem transportowym regionu i kraju;
 • wpływ na rozwój gospodarczy obszaru metropolitalnego Bydgoszcz – Toruń;
 • ograniczenie dostępu komunikacji indywidualnej do śródmieścia Bydgoszczy;
 • likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych;
 • poprawa estetyki przestrzeni publicznej miasta, podniesienie atrakcyjności samego dworca jako miejsca, w którym obok funkcji pasażerskich, zostanie uporządkowana i wydzielona przestrzeń handlowa,
 • poprawę wizerunku Grupy PKP.


Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego.
Całkowita wartość projektu: 192.020.787,13 PLN
Wartość dofinansowania: 119.427.562.73 PLN
Termin zakończenia realizacji projektu: 2015 r.

Wykonawcy projektu:

Beneficjent projektu:
Podmiot Upoważniony:
Nadzór inwestorski:
Nadzór autorski budowy:
Wykonawca robót budowlano-montażowych:

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. i  INWESTPROJEKT Sp. z o.o.
ALLPLAN Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji
Budimex S.A. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lech Sp. z o.o.

 

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko