O Fundacji

fundacja

Fundacja Grupy PKP została powołana przez PKP S.A. do prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej z uwzględnieniem oczekiwań najważniejszych interesariuszy i uczestników transportu kolejowego w Polsce, przede wszystkim w zakresie:

  • poprawy bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w szczególności na dworcach, peronach, terenach przydworcowych oraz terenach przejazdów i przejść kolejowych;
  • wspierania rozwoju transportu kolejowego, w tym z uwzględnieniem aspektów pro-ekologicznych;
  • krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności prowadzenia działań związanych z tradycjami i historią kolejnictwa;
  • działań związanych z budową i promocją rozwiązań w modelu „przyjazna kolej”, w tym w szczególności dla matek z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych i osób ograniczonej mobilności;
  • pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie w kwestiach związanych z organizacją i poprawą warunków transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej.


Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

  • prowadzenie długofalowych programów społecznych oraz działań z zakresu edukacji i kultury;
  • prowadzenie własnych projektów edukacyjnych i grantowych;
  • udzielanie wsparcia instytucjom i organizacjom realizującym cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji
  • współpracę z partnerami o wysokiej reputacji.


Fundacja Grupy PKP pełni również funkcję centrum kompetencyjnego w zakresie działalności dobroczynnej i wspiera PKP S.A. oraz Spółki Grupy PKP, by udzielana innym podmiotom pomoc była skuteczna, a powierzone środki wydatkowane w sposób efektywny.