Prywatyzacja

lokomotywa_cargo_298Regulacje prawne dotyczące prywatyzacji spółek z udziałem PKP S.A. znajdują się w ustawie z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. 2000 r.  Nr 84, poz. 948, z późn. zm.), dalej „Ustawa o PKP”.

Sprzedaż udziałów/akcji spółek utworzonych na podstawie „Ustawy o PKP” oraz spółek wykonujących przewozy pasażerskie i przewozy towarowe na linii szerokotorowej (wpisanych do rejestru przed powstaniem PKP S.A.*) regulują „Ustawa o PKP” oraz rozdział 1. dział IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.), dalej „Ustawa o prywatyzacji”.

Udziały/akcje tych spółek zbywa minister właściwy do spraw transportu lub PKP S.A. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez tego ministra. Sprzedaż udziałów (akcji) pozostałych spółek** może być realizowana w trybie przetargu, o którym mowa w art. 40 „Ustawy o PKP” lub w innym trybie, za zgodą Walnego Zgromadzenia PKP S.A. (w przypadku akcji lub udziałów o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 50 tys. euro) lub za zgodą Zarządu PKP S.A. (jeśli wartość udziałów nie przekracza 50 tys. euro).

Sprzedaż akcji lub udziałów w innym trybie niż przewidziana w „Ustawie o PKP” i „Ustawie o prywatyzacji” może być inicjowana przez PKP S.A. lub zainteresowane podmioty.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: sekretariat.kow@pkp.pl*Spółki te wymienione są w zakładce nadzór właścicielski, w wykazie Spółek Grupy PKP, poz. 2 – 8,

** są to pozostałe spółki, inne niż określone powyżej, umieszczone w wykazie spółek z udziałem PKP S.A.