W ramach Biura Ewidencji Nieruchomości działa osiem terenowych Wydziałów Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych.

Wydziały:
- zajmują się regulacją stanu prawnego nieruchomości należących do PKP S.A.,
- reprezentują Spółkę w sprawach rozgraniczeń i podziałów nieruchomości PKP S.A.,
- aktualizują dane ewidencyjne gruntów i budynków,
- prowadzą informatyczną bazę z danymi ewidencyjnymi gruntów PKP S.A.,
- dokonują podziałów geodezyjnych nieruchomości kolejowych,
- nadzorują i aktualizują ewidencję terenów zamkniętych wskazanych przez ministra właściwego ds. transportu,
- nadzorują prace geodezyjne i kartograficzne na terenach kolejowym.

W ramach Wydziałów działają Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
- ewidencjonuje prace geodezyjnych prowadzone na terenach zamkniętych,
- prowadzi zasób geodezyjny, w skład którego wchodzą mapy sytuacyjno-wysokościowe (analogowe i numeryczne), profile podłużne linii kolejowych, geometria osi torów i  dokumentacja geodezyjna,
- udostępnia mapy sytuacyjno-wysokościowe terenów kolejowych,
- kontroluje opracowania i nadzoruje prace geodezyjno-kartograficzne wykonane na terenach zamkniętych wraz z przyjęciem ich do zasobu KODGiK,
- informuje właściwe starostwa o zmianach wprowadzonych do ewidencji terenów zamkniętych oraz przekazuje dokumentację dotyczącą działek wyłączanych z ewidencji terenów zamkniętych.

Mapa obszarów działania KODGiK

mapka

Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
- prowadzi ewidencję geodezyjną sieci uzbrojenia terenu,
- określa warunki, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa),
- ocenia zgłoszony projekt pod kątem zgodności z wnioskiem o uzgodnienie oraz prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania,
- wydaje opinie w sprawie projektowanych inwestycji na terenach należących do PKP S.A.,
- uzgadnia projekty techniczne dotyczące nieruchomości na terenach PKP S.A.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

  Sprzedaż
nieruchomości
  Wynajem
nieruchomości
przetargi Przetargi -
Nieruchomości
samorzady Współpraca z
samorządami
geodezja Geodezja i
kartografia
deweloperskie Projekty
deweloperskie