sprzedaz_ogolnePKP S.A. sprzedaje nieruchomości w trybie:

  • przetargu,
  • bezprzetargowym,
  • rokowań,
  • zamiany nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu:

PKP S.A. przeprowadza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji oraz pisemny nieograniczony (ofertowy). Mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne, prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. PKP S.A. ogłasza przetarg w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym:

  • 30 dni przed terminem przetargu, jeśli cena wywoławcza nieruchomości przekracza 5 tys. euro,
  • 60 dni przed terminem, jeśli cena wywoławcza wynosi co najmniej 500 tys. euro; tę informację ponawia się 30 dni przed datą przetargu.

Niezależnie od ceny wywoławczej nieruchomości ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej PKP S.A.

Spółka może też sprzedawać nieruchomości w trybie rokowań. W tym przypadku ogłoszenie ukazuje się w prasie ogólnokrajowej co najmniej 21 dni przed terminem składnia ofert. Oferty należy złożyć 7 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży nieruchomości i przetargów określają przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. Nr 155 poz. 1231) oraz regulacje wewnętrzne.

  Sprzedaż
nieruchomości
  Wynajem
nieruchomości
przetargi Przetargi -
Nieruchomości
samorzady Współpraca z
samorządami
geodezja Geodezja i
kartografia
deweloperskie Projekty
deweloperskie