Archiwa w PKP SA

Rejestry, ewidencje, archiwa.

Archiwum Zakładowe Centrali PKP S.A. działa na podstawie:

1. Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14.07.1983 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 173) z póź. zm. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1446 - tekst jednolity),

2. Regulaminu organizacyjnego Centrali PKP S.A., (Uchwała nr 156 Zarządu PKP S.A. z dn. 27.04.2016r.).

3. Instrukcji kancelaryjnej dla spółki "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" - A 1 i Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla spółki "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" - A 2,  przyjętych Uchwałą nr 496 Zarządu PKP S.A. z dn. 16.09.2014r.).

Udostępnianie akt w archiwum zakładowym odbywa się w oparciu o  Rozdział 8 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla spółki "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" - A 2 na podstawie pisemnego wniosku zawierającego:

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie wniosku zawierającego:

1) datę;

2) nazwę wnioskującego (dane osobowe);

3) wskazanie dokumentacji, będącej przedmiotem wnioskowania o udostępnienie, poprzez zamieszczenie we wniosku co najmniej:

a) informacji o nazwie komórki organizacyjnej, która dokumentację wytworzyła i zgromadziła lub przekazała,

b) hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt,

c) dat skrajnych dokumentacji;

4) informacji o sposobie udostępnienia;

5) imienia, nazwiska i podpisu osoby, która wnosi o udostępnienie;

a  w przypadku osób bądź podmiotów spoza PKP S.A. także:

6) cel udostępnienia danych,

7) uzasadnienie wniosku.

W sprawach dotyczących wypożyczania i udostępniania przechowywanej dokumentacji ( w tym: przeprowadzenia kwerend do celów służbowych dla uprawnionych organów i instytucji, celów naukowo – badawczych, poświadczania nabytych kwalifikacji zawodowych, sporządzania kserokopii z akt osobowych, prowadzenia badań genealogicznych)  prosimy o kontakt na adres :
Polskie Koleje Państwowe S.A.


Biuro Bezpieczeństwa
Wydział Archiwum Zakładowego PKP S.A. w Sosnowcu
ul. Niepodległości 31
41-200  Sosnowiec
tel. 32 710 46 01 wew. 111, 113
fax. 32 710 46 04
e-mail: archiwum.sosnowiec@pkp.pl

W sprawach dotyczących wystawiania zaświadczeń o zatrudnieniu (w tym w warunkach szczególnych i szkodliwych) oraz  zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (na drukach Rp-7) prosimy o kontakt na adres:

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Biuro Spraw Pracowniczych
Zamiejscowy Wydział ds. Wystawiania Zaświadczeń o Zatrudnieniu i Wynagrodzeniu w Sosnowcu
ul. Niepodległości 31
41-200 Sosnowiec
Tel: (+48 32 71 04 601 w. 101, 102, 107.
e-mail: zaswiadczeniarp-7@pkp.pl

Wytworzył: PKP S.A.
Data wytworzenia: 11.06.2013
Opublikował w BIP: Czerwiński Łukasz
Data opublikowania: 11.06.2013 14:42
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2016 16:06
metryczka