Członkostwa i wyróżnienia


PKP S.A. jest prężną organizacją , która jako główne priorytety uznaje budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej, wdrażanie innowacji oraz efektywne kreowanie kapitału intelektualnego. Spółka angażuje się w inicjatywy mające na celu rozwój społecznie odpowiedzialnego biznesu.

PKP S.A. od roku 2009 jest członkiem europejskiego stowarzyszenia przedsiębiorstw kolejowych Klubu Europa (European Charter for Development of Social Initiatives in Stations). Głównym celem stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk w zakresie problematyki społecznej (w szczególności zjawiska bezdomności) na terenie dworców w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W wyniku podejmowanego na forum międzynarodowym dialogu, wypracowane zostały modele i dobre praktyki, które mogą posłużyć w zastosowaniu najbardziej efektywnych rozwiązań wypracowanych i wdrażanych wspólnie z partnerami oraz zgodnie z obszarami ich kompetencji. www.garesolidaire.net

W 2014 roku PKP S.A. przystąpiła do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ „Global Compact”, podejmując istotne tematy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Spółka aktywnie wspiera 10 zasad UN GC w  zakresie  praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. W ramach inicjatywy Polskie Koleje Państwowe zainicjowały powołanie Koalicji Rzeczników Etyki. Jest to element realizacji Programu Global Compact „Biznes a Prawa Człowieka na lata 2014-2020". Jednym z głównych celów powołania Koalicji jest promowanie i wdrażanie kodeksów oraz zasad etyki biznesu w polskich firmach i instytucjach. www.ungc.org.pl

PKP S.A. jest sygnatariuszem deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju określającej 10 kluczowych wyzwań, w ramach których biznes powinien się angażować na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych. W ramach projektu wypracowany został Raport „Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050″, który definiuje najważniejsze wyzwania i wskazuje działania niezbędne do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w sześciu priorytetowych obszarach, za które uznano: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastrukturę, zasoby naturalne, energię, oraz jakość państwa i instytucji publicznych.

Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do biznesu, stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, transparentnych procedur i podnoszeniu standardów  PKP S.A. otrzymała w 2015 roku tytuł „Etycznej Firmy” (przyznany przez „Puls Biznesu” oraz PwC). Za projekty i działania podejmowane w roku 2014 z uwzględnieniem postulatów społecznej odpowiedzialności biznesu PKP S.A. została wyróżniona „Białym Listkiem CSR” tygodnika „Polityka”, który otrzymują firmy działające zgodnie z normą ISO 26000.

Wybrane inicjatywy, w tym: „Kodeks etyki”, program zmniejszania zjawiska bezdomności na dworcach, program oddłużeniowy oraz tłumacz języka migowego on-line zostały wyróżnione jako „dobre praktyki” w prestiżowym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.