Zaangażowanie na rzecz zmiany społecznej


Dworce kolejowe w Polsce i w Europie bywają miejscem, w którym pojawiają się osoby bezdomne. Ich obecność na dworcach i w ich okolicach stwarza jednak dyskomfort dla przebywających tam podróżnych. Stąd zrodził się program współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego celem jest ograniczenie bezdomności dworcowej. PKP S.A. od 2011 roku jest partnerem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności.

Kolejne edycje konkursu w ramach celu ogólnokrajowego „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu”, finansowanego ze środków publicznych przyniosły wymierne korzyści w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym. Świadczona pomoc, metody aktywizujące i obecność streetworkerów przełożyły się na  ograniczenie liczby osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które w sposób długotrwały przebywały na dworcach. W ramach prowadzonych działań PKP S.A. nawiązała współpracę z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i służbami porządkowymi. Wypracowano narzędzia współpracy pomiędzy menadżerami dworców i przedstawicielami organizacji pozarządowych, których celem było ograniczenie przebywania osób bezdomnych na dworcach, kierowanie ich w odpowiednie miejsca pomocy (poza terenami dworców), ograniczenie skali problemu, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i personelu.