Ludzie dla Rozwoju


Jednym z priorytetów strategii CSR w PKP S.A. jest wzmacnianie kompetencji pracowników spółki w celu budowania wartości firmy i podnoszenia jakości oferowanych usług. PKP S.A. inwestuje w rozwijanie kapitału intelektualnego i unowocześnianie rozwiązań z zakresu HR. Pracownicy korzystają z nowoczesnych szkoleń, prowadzonych także w systemie on–line. Osoby zatrudnione w spółce mają również dostęp do systemu opieki zdrowotnej, polis ubezpieczeniowych na życie oraz bogatego systemu benefitów, takich jak pakiety sportowe.

Spółka rozwija i wzmacnia zaangażowanie swoich pracowników w działania na rzecz społeczności lokalnych, poprzez wdrożenie inicjatyw wolontariatu pracowniczego. Osoby zatrudnione w PKP S.A. cyklicznie biorą udział w programie ,,Szlachetna Paczka”, przekazując niezbędne artykuły wybranej rodzinie w trudnej sytuacji materialnej. Kolejnym przykładem na społeczne zaangażowanie pracowników jest udział w charytatywnym biegu Poland Business Run.

W PKP S.A. funkcjonuje „Kodeks etyki”, który wyznacza postawy oraz zasady zachowania pracowników spółki w relacjach ze współpracownikami, klientami, dostawcami, konkurencją, otoczeniem społecznym i środowiskiem naturalnym. „Kodeks etyki” pomaga dokonywać pracownikom właściwych wyborów i ułatwia mierzenie się z sytuacjami wymagającymi rozstrzygnięcia dylematów natury etycznej i moralnej. Dodatkowe wsparcie w tym zakresie zapewnia powołany w spółce Rzecznik Etyki. Pracownicy uczestniczą także w szkoleniach e-learningowych z wartości etycznych.

 

Aktywni Pracownicy

Kodeks Etyki PKP S.A. na biegu Poland Business Run Szlachetna Paczka PKP

Ponadto stworzono i przyjęto polityki: antymobbingową, przekazywania i przyjmowania korzyści i prezentów, zarządzania konfliktem interesu oraz zasady używania mediów społecznościowych. Efektem są pozytywne zmiany w kulturze organizacyjnej, a pozyskiwane informacje na temat nadużyć wpływają na ograniczenie ich występowania, polubowne rozwiązywanie konfliktów i poprawę atmosfery pracy. PKP S.A. były zaangażowane w prace Koalicji Rzeczników Etyki i tworzenie Standardu Etycznego dla polskich firm i instytucji.