Fundusz Własności Pracowniczej

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FWP PKP SFIO) zarządzany przez Legg Mason TFI S.A.

funduszFWP PKP SFIO to fundusz inwestycyjny utworzony z myślą o pracownikach PKP. Powstał na mocy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (dalej: Ustawa o PKP) oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.
FWP PKP SFIO został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi-125, a jego pierwsza wycena miała miejsce 3 października 2002 r.
Do Funduszu mogły przystąpić osoby mające określony staż pracy w PKP, szczegółowo wymienia je art. 62 ustawy o PKP.
W 2003 r. zamknięto zgłoszenia osób uprawnionych, a następnie listę uczestników wraz z informacją o należnej każdej z nich liczbie jednostek uczestnictwa funduszu przekazano firmie zarządzającej.
Liczba przyznanych jednostek zależała od stażu pracy na kolei. Najwięcej, po 14 jednostek, otrzymały osoby, które przepracowały w PKP ponad 25 lat. W momencie startu do Funduszu przystąpiło ponad 384 tys. pracowników.
Zgodnie z „Ustawą o PKP”, do Funduszu trafia 15 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., m.in. nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych. W wyniku kolejnych wpłat dokonywanych przez PKP oraz wyników zarządzania osiąganych przez Towarzystwo, wartość jednostek systematycznie wzrasta. Fundusz nie zbywa jednostek uczestnictwa, co również pozytywnie wpływa na wartość majątku jego uczestników.
Od września 2007 roku uczestnicy Funduszu mogą zbywać posiadane jednostki, a więc dokonywać wypłaty posiadanych w Funduszu środków. Do tej pory zdecydowało się na to ponad 100 tys. osób.

Polityka inwestycyjna Funduszu
Aktywa Funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe (obligacje) oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu może wynosić od 0 do 40 proc. Pozostałe środki (od 60 do 100 proc. wartości aktywów) Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w statucie Funduszu, m.in. w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów (np. przedsiębiorstwa) o wysokiej wiarygodności kredytowej.
To, w jakich proporcjach Fundusz inwestuje w akcje i obligacje, zależy m.in. od bieżącej sytuacji makroekonomicznej, tempa wzrostu gospodarczego, inflacji czy wysokości stóp procentowych.

Inwestycje w akcje
Żeby osiągać możliwie jak najwyższe zyski, a jednocześnie minimalizować ryzyko, Fundusz lokuje środki w akcje spółek, które mają dobrą sytuację finansową. Fundusz może też kupować akcje spółek niedowartościowanych, a więc takich, których wartość rynkowa odbiega od szacowanej wartości godziwej.

Inwestycje w dłużne papiery wartościowe
Fundusz inwestuje w papiery dłużne Skarbu Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Inwestując w obligacje zarządzający Funduszem biorą pod uwagę spodziewaną stopę zwrotu, ryzyko kredytowe emitenta, ryzyko zmiany stóp procentowych oraz stopień płynności rynku dłużnych papierów wartościowych.

Rada Inwestorów
Działanie Funduszu kontroluje Rada Inwestorów, w skład której wchodzi 7 członków wybieranych na dwuletnią kadencję: po trzech przedstawicieli wskazanych przez PKP S.A., oraz centrale związkowe o zasięgu ogólnokrajowym, a także dwóch przedstawicieli wybieranych losowo przez Fundusz spośród jego uczestników.
Rada Inwestorów:
•    kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu,
•    sprawdza, czy przestrzegana jest polityka inwestycyjna, m.in. ograniczenia inwestycyjne,
•    analizuje informacje otrzymywane od Legg Mason TFI i przygotowuje stosowne opinie dla PKP S.A.

Wycena jednostki uczestnictwa Funduszu
Przez pierwsze dwa lata jednostki uczestnictwa były wyceniane tylko raz w tygodniu. Od  września 2007 r. wyceniane są w dniach, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Aktualną wartość jednostek uczestnictwa Funduszu można sprawdzić na stronie www.leggmason.pl/wycena-funduszy.html, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wyceny. Notowania jednostek publikuje też Polska Agencja Prasowa.
Jak obliczyć wartość kapitału zgromadzonego w Funduszu? Każdy uczestnik otrzymał informację o liczbie przydzielonych jednostek. Tę liczbę należy pomnożyć przez aktualną wartość jednostki uczestnictwa.
Jeśli wartość jednostki uczestnictwa wynosi np. 78 zł, a uczestnik posiada np. 10 jednostek, to wartość posiadanych środków na dany moment wynosi 780 zł.

Jak wypłacić pieniądze z Funduszu?
Wypłaty posiadanych środków można dokonać w placówkach Banku Pekao S.A., które obsługują uczestników Funduszu. Ich adresy można znaleźć na stronie internetowej Legg Mason TFI SA (www.leggmason.pl/Image/File/2013_05_placowki_banku_pekao.pdf), na stronie PKP S.A. (pkpsa.pl/pkpsa/pakiet-socjalny/download/Placowki-Banku-201305.pdf) oraz uzyskać telefonicznie za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta pod numerem (22) 640 09 78.

Gdzie można otrzymać informacje nt. FWP PKP?
Dla uczestników Funduszu uruchomiono Centrum Obsługi Klienta. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w dni powszednie, w godzinach 9:00-17:00 pod numerem telefonu (22) 640 09 78.
Informacje na temat aktualnej wartości jednostki oraz bieżącego stanu rejestru, czyli  wartości posiadanych środków, dostępne są pod tym samym numerem telefonu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu (system automatyczny). Ponadto informacje o funduszu znajdują się na stronie internetowej Legg Mason TFI.
Skrócony opis funduszu i jego polityki inwestycyjne znajdą Państwo również w tzw. kluczowych informacjach dla inwestorów (KII), dostępnych na stronie internetowej.