Siechnice - wizualizacja Św. Katarzyna - wizualizacja Żerniki - wizualizacja

29 listopada 2017 roku pomiędzy PKP S.A. a Województwem Dolnośląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF”.

Projekt realizowany jest w woj. dolnośląskim w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej. Przedmiot projektu dotyczy przebudowy 3 budynków dworcowych w gminie Siechnice wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Do przebudowy przeznaczono budynek dworca w Siechnicach przy ul. Kolejowej 4 , w Świętej Katarzynie przy ul. Stacyjnej 3 oraz w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 1.

W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania nakierowane na poprawę warunków obsługi podróżnych na stacjach Siechnice, Św. Katarzyna oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów m.in. poprzez przebudowę budynków dworców oraz zagospodarowanie terenu. Standard obsługi podróżnych zostanie podniesiony poprzez zapewnienie funkcjonalnych i ciepłych poczekalni wyposażonych w miejsca siedzące, węzły sanitariatów ogólnodostępnych również przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla opiekunów podróżujących z małymi dziećmi,  punkt obsługi klienta a także instalację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. W ramach projektu zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne we wszystkich budynkach.

Duży nacisk położono również na poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Monitoring dworców podłączony zostanie do Gminnego Centrum Monitoringu zlokalizowanego w budynku dworca w Św. Katarzynie.

Partnerem projektu jest gmina Siechnice. W ramach podpisanego porozumienia gmina użytkować będzie pozostałą powierzchnię budynków, nie związaną z funkcją obsługi podróżnych. W Siechnicach znajdzie się: Poradnia Pedagogiczna, Wydział Finansowo-Księgowy i Wydział Edukacji a w Św. Katarzynie: Straż Miejska, Gminne Centrum Monitoringu i publiczne archiwum Związku Międzygminnego Ślęza Oława. W Żernikach Wrocławskich przewidziano wyłącznie funkcję obsługi podróżnych i ruchu kolejowego.

Harmonogram prac

Projektowanie od sierpnia 2016 do lutego 2017

Realizacja robót od lipca 2017, planowane zakończenie robót II/III kwartał 2018

Informacje finansowe

Całkowita wartość projektu: 12.090.861,76 PLN, kwota wydatków kwalifikowalnych: 5.613.782,53 PLN, dofinansowanie: 4.419.169,60 PLN co stanowi 78,72 % wydatków kwalifikowalnych

Podmioty zaangażowane

Inwestor: PKP S.A., Partner: Gmina Siechnice, Projektant: SANKON S.C. Alicja i Adam Santorowscy, Wykonawca: Firma budowlana DOTA Sp. z o.o., Sp. k. , Nadzór Inwestorski: SAFEGE S.A.S.  Oddział w Polsce