Konferencja
Geodezja w procesie inwestycyjnym na terenach kolejowych

pod honorowym patronatem
Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa

10 października 2017 roku

Konferencja skierowana jest do osób i podmiotów zaangażowanych w procesy inwestycyjne na kolejowych terenach zamkniętych - zarówno do specjalistów ze spółek Grupy PKP, przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji państwowych, jak również wykonawstwa geodezyjnego.

PKP S.A. realizuje zadania m.in. z zakresu geodezji i kartografii, do których należy prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla kolejowych terenów zamkniętych ustanowionych przez ministra właściwego ds. transportu na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.). Tereny te związane są z prowadzeniem ruchu kolejowego i uznane zostały za tereny zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Kolejowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, działające w strukturach Spółki, zgodnie z art. 4 ust 2 dla terenów zamkniętych zamiast mapy zasadniczej prowadzą odrębne mapy zawierające w swej treści również sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Z uwagi na rodzaj urządzeń występujących na terenie kolejowym geodezja kolejowa posiada instrukcje dotyczące organizacji i wykonywaniu pomiarów oraz sporządzania na ich podstawie dokumentacji geodezyjnej.

Obecna perspektywa funduszy unijnych powoduje, że na terenie kraju prowadzonych jest wiele strategicznych inwestycji, w tym na terenach kolejowych. Od lat trwają dyskusje o czynnikach warunkujących sprawny przebieg procesu inwestycyjnego.

Zarząd PKP S.A. podjął działania mające na celu usprawnienie geodezyjnej obsługi procesu inwestycyjnego m.in. wdrożenie systemu geoinformatycznego dla potrzeb Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i wprowadzenie narad koordynacyjnych jako sposobu uzgadniania dokumentacji projektowej na kolejowych terenach zamkniętych. Zaktualizowane zostały również Standardy techniczne ”O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” GK-1.

Jesteśmy przekonani, że udział w konferencji będzie znakomitą okazją do podzielenia się wiedzą ze zdobytych doświadczeń, wymiany dobrych praktyk z zakresu jakości opracowań geodezyjno-kartograficznych przygotowywanych na potrzeby kolejowego procesu inwestycyjnego oraz okolicznością do zgłębienia zagadnień z zakresu geodezji kolejowej. Mamy nadzieję, że wspólnie wypracujemy kierunki optymalizacji kolejowego procesu inwestycyjnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Polskie Koleje Państwowe S.A.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej siedziby PKP SA przy Al. Jerozolimskich 142 A w Warszawie. /biurowiec WEST Station – sala konferencyjna I piętro/. Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń upływa 20 września 2017 r. Zgłoszenia kierować na adres konferencja.geodezja@pkp.pl  

 

  Program Konferencji              Lokalizacja               
Materiały i prezentacje Dokumenty do pobrania  

 

belka dolna